Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kurios reikalingos sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir darbinės veiklos pasirinkimui.

Uždaviniai:

Siekiama, kad mokiniai:

 • pažintų save, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
 • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją;
 • remdamiesi savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
 • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 • būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką.

Ugdymo karjerai mokytojas padeda:

 • Pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas.
 • Pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis.
 • Rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.
 • Pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes.
 • Pažinti kintantį darbo pasaulį.
 • Kelti gyvenimo ir karjeros tikslus.
 • Priimti karjeros sprendimus.
 • Sudaryti ir atnaujinti karjeros planą.
 • Taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.
 • Sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką.

Ugdymo karjerai formos ir priemonės gimnazijoje:

 • Mokykloje veikia neformaliojo ugdymo užsiėmimai, kuriuos mokiniai gali laisvai rinktis.
 • Mokykloje vykdoma projektinė veikla, kurioje aktyviai dalyvauja ugdytiniai.
 • Mokiniai atlieka įvairius savęs pažinimo testus, refleksijas, įsivertinimus.
 • Mokykloje vykdomos ugdymo karjerai integruotos pamokos.
 • Mokiniai supažidinami ir turi galimybę naudotis oficialiomis internetinėmis svetainėmis, kuriose talpinama informacija apie savęs pažinimą, darbus, profesijas, mokymosi  galimybes.
 • Gimnazija bendradarbiauja su socialiniais partneriais: neformaliojo ugdymo įstaigomis, profesinėmis mokyklomis, aukštosiomis mokyklomis, universitetais.
 • Mokiniai vyksta į įvairias įmones, tėvų darbovietes.
 • Mokiniai dalyvauja profesinio veiklinimo užsiėmimuose.
 • Mokiniams sudaromos galimybės dalyvauti savanoriškoje veikloje.
 • Mokiniai rengia „Karjeros planus“.
 • Klasių vadovai veda klasių valandėles ugdymo karjerai temomis.

Kilo klausimų?

Informacija abiturientams

Informaciniai šaltiniai:

Internetinės svetainės adresasInformacija
http://bakalauras.lamabpo.lt    Informacija apie studentų priėmimą į universitetines bei kolegines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas sąlygas, konkursinio balo skaičiuoklė. Aukštųjų mokyklų priėmimo komisijų adresai, telefonai, faksai, elektroninio pašto adresai ir interneto svetainės. Bendrojo priėmimo rezultatai. Čia teikiami prašymai studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose.
http://profesinis.lamabpo.lt    Informacija, naujienos ir pranešimai apie profesinį mokymąsi, profesinio mokymo įstaigas, programas, priėmimo į profesinį mokymąsi rezultatai, teisės aktus. Šioje svetainėje teikiami prašymai mokytis profesijos.
http://www.aikos.smm.lt  Supažindinimas bendrojo lavinimo mokyklų mokinių su svarbiausiomis profesijomis, darbo pasauliu, mokymosi aukštosiose mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose galimybėmis.Pagalba pasirenkant specialybę, kurią galima įgyti pirmą kartą ar persikvalifikuojant.Informacija apie švietimo sistemą reglamentuojančius teisės aktus, profesinio informavimo paslaugas, galės užduoti klausimus ir gauti į juos atsakymus.
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovasTestaiFilmai apie profesijasProfesinio orientavimo metodinė medžiaga
http://www.mukis.ltMokinių ugdymo karjerai informacinė sistema
http://www.smm.ltBrandos egzaminai.Apie stojimą į aukštąsias mokyklas.Apie mokymąsi profesinio mokymo įstaigose.
http://www.kastu.ltInformuoja jaunimą apie sudaromas galimybes studijuoti užsienyje (Danijos, Švedijos, Nyderlandų, Anglijos ir Škotijos aukštosiose mokyklose), suprantamomis sąlygomis organizuoja stojimo procesą į užsienio aukštąsias mokslo įstaigas bei padeda ieškoti atsakymų į visus klausimus, susijusius su studijomis ir gyvenimu užsienyje.
http://www.egzaminai.ltInformuoja apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus, įskaitas, valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, atlieka tarptautinius tyrimus.Pateikia informaciją apie egzaminų tvarkaraštį, įskaitas, egzaminų programas, užduotis, vykdymo instrukcijas, vertinimą.
https://uzt.lt/jaunimui/Patarimai ieškantiems darbo.Sėkmės istorijos, seminarai.Informacija ir pagalba norintiems padirbėti vasarą.Siūlomos priemonės ir projektai.Konsultacijos.  
http://www.studijos.ltPateikiama informacija apie studijas, kursus, seminarus. Šiame puslapyje taip pat rasite egzaminų užduotis.Rasite visas mokymo įstaigas.PUPP užduotis, online įvairius testus.Įvairių, įdomių straipsnių
http://www.svis.smm.ltKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.Švietimo valdymo informacinė sistema.Oficiali informacija apie švietimo būklę (nacionaliniai rodikliai, mokyklų ir rajonų informacinės kortelės, kita statistinė informacija apie bendrojo lavinimo valstybines ir savivaldybių mokyklas).
http://www.sac.smm.ltŠvietimo pagalbos informacija
http://www.tinklas.ltNuotoliniai kursai
http://www.cv.lt http://www.cvbankas.ltDarbo bei darbuotojų paieška internete, CV duomenų bazė, atnaujinama kiekvieną dieną.
https://uzt.lt/Informacijos bei darbo rinkos tendencijas ir prognozes apie profesijas galite rasti šiame internetiniame puslapyje.
http://www.skvc.ltAukštųjų mokyklų įvertinimo rezultataiProgramų įvertinimai
http://www.europass.ltEuropass“ mobilumo dokumentas, kuriame yra pateikiama informacija apie įgytą tarptautinę profesinę patirtį mokantis, studijuojant, dalyvaujant stažuotėje ar atliekant darbinę praktiką. Šį dokumentą gali gauti bet kuris Lietuvos pilietis, vykstantis mokytis, stažuotis arba atlikti darbinės praktikos Europoje.
https://www.studinfo.lt/Kaupiame informaciją apie ES, JAV bei kitų pasaulio šalių aukštojo mokslo sistemas bei akredituotas aukštojo mokslo institucijas.