Mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, dalyko programos ar dalyko kurso keitimo tvarka

1. Dalyko programos, dalyko kurso ar modulio keitimas:

1.1 Mokinys gali keisti dalyko programą, programos kursą ar modulį I (III, IV gimnazijos klasės), II (III gimnazijos klasės) pusmečio pabaigoje.

1.2 Mokinys, norintis keisti dalyko programą, programos kursą ar modulį privalo rašyti prašymą gimnazijos direktoriui, nurodydamas apsisprendimo motyvus iki sausio 26 dienos (imtinai) (I pusmetis); iki gegužės 31 dienos (imtinai) (II pusmetis) .

1.3 Pavaduotoja ugdymui iki 1.2 mokinys, norintis keisti dalyko programą, programos kursą ar modulį privalo rašyti prašymą gimnazijos direktoriui, nurodydamas apsisprendimo motyvus iki sausio 26 dienos (imtinai) (I pusmetis); iki gegužės 31 dienos (imtinai) (II pusmetis) .

1.3 Pavaduotoja ugdymui iki sausio 27 dienos (I pusm.) ir birželio 1 dienos (II pusm.) informuoja mokinius apie jų prašymų tenkinimą ir nurodo mokytoją, į kurį turi kreiptis, dėl programų skirtumų bei atsiskaitymo būdų ir datos.

1.3.1 Mokiniui, keičiant programos kursą iš išplėstinio į bendrąjį, įskaitos laikyti nereikia, jei tenkina turėtas išplėstinio kurso įvertinimas.

1.4 Gavęs teigiamą atsakymą mokinys privalo savarankiškai pasirengti dėl dalykų programų skirtumų ir išlaikyti įskaitą.

1.4.1 Mokiniui pageidaujant gali būti skiriamos 1-2 konsultacijos.

1.5 Mokiniui keičiamas individualus ugdymo planas tik tuo atveju, jei iš įskaitos mokinys gauna patenkinamą įvertinimą.

1.6 Mokiniai, atėję iš kitų mokyklų į IV gimnazijos klasę metų pradžioje, dalyką, kursą, modulį keisti gali pagal aukščiau išdėstytus punktus arba mokslo metų pradžioje pasirinkdamas individualų ugdymo planą. Iš mokyklos, kurioje mokinys mokėsi anksčiau, būtina pristatyti pažymą apie visus jo individualaus ugdymo plano dalykus ir jiems skirtų valandų skaičių kiekvieniems mokslo metams.

2. Įskaitos laikymas, vykdymas ir individualaus plano keitimas
2.1 Atsiskaitymo laikas nustatomas nuo sausio 27 dienos iki sausio 30 dienos

(I pusmetis); nuo birželio 10 dienos iki birželio 15 dienos (II pusmetis), konkretus laikas derinamas su dalyko mokytoju. Mokiniams, atėjusiems iš kitų mokyklų mokslo metų pradžioje į IV gimnazijos klasę įskaitos vykdomos iki I pusmečio pabaigos, konkretus laikas derinamas su dalyko mokytoju.

2.2 Įskaitos užduotis ruošia ir įskaitą vykdo tą dalyką mokantis mokytojas.

2.3 Dalyko mokytojas mokinio įskaitos darbą saugo.

2.6 Gimnazijos direktoriaus įsakymu leidžiama keisti mokiniams individualų ugdymo planą.

3. Dienyno pildymas
3.1 Įskaitos įvertinimas įrašomas prie pusmečio ar metinių pažymių. Šie pažymiai įskaitomi kaip pusmečio ar metiniai.

3.2 Mokiniams, atėjusiems iš kitų mokyklų mokslo metų pradžioje į IV gimnazijos klasę įskaitos įvertinimas įrašomas įskaitos vykdymo dieną, pamokos turinyje nurodant „Įskaita….mokiniui“.

4.Dalyko atsisakymas
4.1 Mokinys gali atsisakyti individualaus plano dalyko, modulio nuo kito pusmečio pradžios, nepažeisdamas vidurinio ugdymo aprašo reikalavimų (dalykų ir pamokų sk.).

4.2 Apie apsisprendimą atsisakyti dalyko informuoja prašymu gimnazijos direktorių, atitinkamai iki sausio 26 dienos (imtinai) (I pusmetis); iki gegužės 31 dienos (imtinai) (II pusmetis)

5. Supažindinimas su tvarka
5.1 Klasių vadovai pasirašytinai (klasės vadovo dienyne) supažindina mokinius su kursų keitimo tvarka iki lapkričio 15 dienos.