MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

I. MOKINIŲ TEISĖS

Mokiniai turi teisę:
1. Įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą.
2. Rinktis mokymosi lygį.
3. Ugdytis sveikoje aplinkoje.
4. Naudotis gimnazijos vadovėliais, biblioteka, skaitykla, sporto sale, kabinetais ir laboratorijomis.
5. Turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą.
6. Mokytis eksternu ir eksternu laikyti bet kuriuos gimnazijos pakopos baigimo egzaminus.
7. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje, ugdos grupėse, sekcijose, klubuose, būreliuose.
8. Burtis į sąjungas, nepolitines visuomenines organizacijas ir judėjimus.
9. Burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, plėtoti jų veiklą, lavintis saviugdos ir saviveiklos būreliuose.
10. Apsispręsti dėl tolesnio mokymosi sulaukus 16 metų arba įgijus pagrindinį išsilavinimą.
11. Mokytis papildomai atskirus dalykus pas kitus mokytojus bei kitose mokymosi įstaigose. Užsiėmimai kitose įstaigose neturi trukdyti neformaliam darbui.
12. Dalyvauti įvairiapusėje neformalioje veikloje.
13. Mokinys turi teisę į tai, kad su juo mokytojas elgtųsi pagarbiai pamokose ir užklasiniuose renginiuose.

II. MOKINIŲ PAREIGOS

Mokiniai privalo:
14. Įgyti pagrindinį išsilavinimą arba mokytis iki 16 metų.
15. Pagarbiai bendrauti su mokytojais ir kitais gimnazijos bendruomenės nariais.
16. Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, gimnazijos nuostatų ir mokinių elgesio taisyklių.
17. Stropiai ir sąžiningai mokytis.
18. Siekti pilietinės ir dorovinės brandos.
19. Vykdyti gimnazijos vadovybės, mokytojų reikalavimus, savivaldos institucijų nutarimus.
20. Mokiniai turi sąžiningai ir stropiai budėti mokykloje vadovaujantis mokinių budėjimo mokykloje taisyklėmis.
21. Sistemingai lankyti pamokas. Praleistas pamokas (dėl ligos ir kitų priežasčių) pateisinti pagal gimnazijos administracijos nustatytą tvarką.
22. Dalyvauti savitvarkoje (dalyvauti talkose, prižiūrėti mokyklos aplinką, atlikti savitvarką, inventoriaus remontą ir kitus darbus).
23. Nevėluoti į gimnaziją ir po skambučio būti prie klasės durų.
24. Būti drausmingais, gerai elgtis poilsio vakaruose, užklasiniuose renginiuose.
25. Pertraukos metu išeiti iš kabineto ar klasės. Budinčius mokinius klasėje mokytojas gali palikti savo nuožiūra.
26. Rūbinėje palikti rūbus. Be rūbininko mokiniai į rūbinę įeiti negali.
27. Pirmadieniais – ketvirtadieniais gimnaziją mokiniai lanko vienoda apranga (megztukais) su gimnazijos atributika. Penktadieniais gimnazijoje galima vilkėti patogia, darbui pritaikyta, higieninius reikalavimus atitinkančia laisva apranga. Per pamokas (išskyrus kūno kultūros) draudžiama vilkėti sportine apranga. Atskirų dalykų pamokoms (kūno kultūrai, šokiui ir kt.) nustatomi specifiniai aprangos ir avalynės reikalavimai. Pamokose mokiniams nedera puoštis iššaukiančiais papuošalais, naudoti ryškią kosmetiką.
Pageidautina švenčių proga vilkėti:
27.1. mergaitėms – šviesiomis palaidinukėmis, tamsiais sijonais arba vienspalvėmis suknutėmis, kostiumėliais;
27.2. berniukams – šviesiais marškiniais, tamsiomis (ne džinsinėmis) kelnėmis ir švarkais.
28. Nešiotis mokymui reikalingas priemones.
29. Pasibaigus pamokoms išeiti iš gimnazijos, jei nedalyvauja neformalioje veikloje. Laukiant autobuso, vyresnio brolio, sesers ar kito asmens mokiniai netriukšmauja, laukia gimnazijoje prie išėjimo. Užsiėmimai vyksta nurodytu laiku pagal tvarkaraštį.

III. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

30. Mokslo metų pradžia, pabaiga, atostogos, pamokų skaičius klasei nurodytas direktoriaus patvirtintame gimnazijos ugdymo plane.
31. Mokiniai dirba pagal direktoriaus patvirtintus pamokų ir papildomo ugdymo tvarkaraščius ar darbo grafikus.
32. Mokinys į mokyklą ateina 10 min. prieš pirmą savo pamoką, neformalaus ugdymo užsiėmimą.
33. Pamokų pradžią ir pabaigą skelbia skambutis (garsinis signalas).
34. Visi mokiniai pamokoje privalo būti iki jos pabaigos. Išeiti iš pamokos mokinys gali gavęs mokytojo leidimą.
35. Jei susirgo mokytojas ir būna laisva pamoka, tai pamokos metu mokiniai netrukdo ugdymo procesui.
36. Pamokų metu dalyvauti gimnazijos ir miesto renginiuose mokiniai gali tik su gimnazijos administracijos leidimu. Renginio organizatoriai iš anksto (ne vėliau nei prieš dieną) pateikia dalyvių sąrašą, kuruojančiam pavaduotojui. Suderintas sąrašas skelbiamas mokytojų kambario skelbimų lentoje.
37. Mokiniai, dalyvaujantys renginiuose, vykstančiuose kitame mieste, išleidžiami iš pamokų tik turint tėvų sutikimą ir gimnazijos direktoriaus įsakymą.
38. Mokinius, susirgusius pamokų metu, išleidžia tik informuojant klasės auklėtoją ar socialinį darbuotoją.
39. Mokiniai, planuojantys nedalyvauti pamokose dėl šeimyninių aplinkybių, privalo iš anksto pateikti tėvų prašymą arba informuoti klasės auklėtoją ar dalyko mokytojus.
40. Mokiniai, dalyvaujantys miesto arba respublikos renginiuose, organizuojamuose ne mokyklos iniciatyva, išleidžiami pateikus šios institucijos oficialų raštą ir tėvų prašymą.
41. Dėl ligos ir kt. priežasčių praleistas pamokas privalo pateisinti per 3 dienas.
42. Mokinys turi atsiskaityti už ugdymo plane numatytus kontrolinius ir kt. mokytojo nustatytus darbus (atsiskaitymo laikas ir tvarka derinamas su dalyko mokytoju).
43. Pamokų, neformalių renginių metu mokinys turi laikytis darbo drausmės ir nustatytų bendrųjų ar specifinių dalykų darbo saugos ir sveikatos taisyklių, patvirtintų direktoriaus įsakymu. Su taisyklėmis nustatyta tvarka supažindina dalyko, kitą veiklą organizuojantis mokytojas.
44. Mokiniai pertraukų metu nepaliekami kabinete. Mokykloje privalo elgtis saugiai: nebėgioti, nesistumdyti, netriukšmauti ir t.t.
45. Sanitariniuose mazguose mokiniai privalo laikytis higieninių reikalavimų ir taupyti elektros energiją, vandenį, sanitarinės higienos priemones.
46. Gimnazijoje ir jos teritorijoje draudžiama turėti sveikatai pavojingų daiktų, rūkyti, vartoti ir platinti alkoholį, narkotines ir kitas psichotropines medžiagas. Tai draudžiama daryti ir renginiuose, kurie vyksta ne mokykloje (išvykose, ekskursijose, diskotekose ir pan.).
47. Draudžiama naudoti fizinę ir psichologinę prievartą prieš kitus mokinius, reketuoti, vartoti necenzūrinius žodžius, žaisti azartinius žaidimus.
48. Naudotis mobiliuoju ryšiu pamokų metu griežtai draudžiama. Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokytojas turi teisę konfiskuoti telefoną ir grąžinti jį tik mokinio tėvams. Gimnazijos teritorijoje apribojamas mobiliojo ryšio naudojimas, tai yra gimnazijoje ir jos teritorijoje mokiniams griežtai draudžiama filmuoti ar fotografuoti mobiliuoju telefonu. Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, gimnazija turi teisę konfiskuoti telefoną ir grąžinti jį tik mokinio tėvams. Mokiniams, pakartotinai pažeidusiems naudojimosi mobiliuoju ryšiu gimnazijoje taisykles, gimnazija turi teisę uždrausti įsinešti į gimnaziją ir jos teritoriją mobiliojo ryšio priemonę.
49. Mokiniai privalo valgykloje elgtis kultūringai ir drausmingai, pavalgę nunešti indus į plovyklą. Kėdutes pristumti prie stalo.
50. Mokiniai turi sistemingai peržiūrėti pažymių knygelių įrašus ir supažindinti tėvelius.
51. Mokslo metų pabaigoje arba išvykdamas iš mokyklos mokinys privalo atsiskaityti su biblioteka, dalykų mokytojais, klasės vadovu.
52. Mokiniai turi rūpintis gimnazijoje ir jos teritorijoje švara, tvarka, taupyti elektros energiją, materialiai atsakyti už sugadintą inventorių, priemones, įrengimus, patalpas, vadovėlius ir kt. Pastebėję sugadintą turtą privalo informuoti mokytoją ar gimnazijos administraciją.
53. Renginių turinys neturi prieštarauti gimnazijos kultūrai: jie turi būti ugdomojo pobūdžio, skatinti saviraišką, ugdyti gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti.
54. Klasės (būrelio) renginių organizavimas:
* Klasės (būrelio) – renginio laikas derinamas su direktoriumi.
* Renginys organizuojamas dalyvaujant mokytojui (auklėtojui, būrelio vadovui ir pan.).
* Klasės, būrelio mokiniai privalo atsakyti už švarą ir tvarką patalpoje, kurioje vyksta renginys.
* Naudoti kitos klasės (kabineto) inventorių galima tik tuo atveju, jei gautas tos klasės (kabineto) vadovo sutikimas.
* Kviesti į mokyklos renginius kitų mokyklų mokinius, svečius galima tik gavus pavaduotojo ugdymui leidimą.
* Po renginio organizatoriai privalo sutvarkyti patalpas.

IV. MOKINIO ATSAKOMYBĖ

55. Jei mokinys nesilaiko mokinio taisyklių, jam gali būti taikomos tokios nuobaudos:
* Pastaba;
* Papeikimas;
* Griežtas papeikimas;
* Liniuočių metu skelbti nedrausmingus mokinius.
56. Drausminę nuobaudą, darbuotojų teikimu, skiria direktorius.
57. Jei mokinys padarė materialinę žalą mokyklai, nuostoliai atlyginami įstatymo nustatyta tvarka.
58. Ypatingais atvejais (sunkus nusikaltimas, piktybinis mokinių elgesio taisyklių laužymas), gavus raštišką rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus pritarimą, mokinys šalinimas iš mokyklos. Direktorius apie mokinio pašalinimas iš mokyklos informuoja savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnybą.
59. Nepažangūs trečios pakopos mokiniai, sulaukę 16 metų gali būti šalinami iš mokyklos.

V. MOKINIŲ SKATINIMAS

60. Už gerą mokymąsi, neprieštaringą elgesį ir aktyvų dalyvavimą visuomenėje veikloje mokiniams skiriami šie paskatinimai:
* Padėka;
* Apdovanojimas padėkos raštu.
61. Galimi ir kiti asmeniniai ir grupiniai mokinių paskatinimai (ekskursijos, bilietų į koncertus, spektaklius nupirkimas, dovanos nupirkimas ir t.t.);
62. Paskelbimas, pagyrimas liniuočių metu.

VI. BUDĖJIMO MOKYKLOJE TVARKA

63. Mokinių ir mokytojų budėjimo gimnazijoje ir gimnazijos teritorijoje tikslas – pertraukų metu ugdyti mokinių elgesio kultūrą, išvengti nelaimingų atsitikimų, užtikrinti tinkamą mokinių poilsį, saugumą per pertraukas, tausoti gimnazijos turtą.
64. Budinčių mokinių pareigos:
* Gimnazijoje budi 6 – IV gimn. klasių mokiniai vieną savaitę.

* Budintis mokytojas kasdien įvertina budinčius mokinius, įrašo pažymį į budėjimo sąsiuvinį.

* Kartu su budinčiais mokytojais švarą ir tvarką gimnazijoje palaiko budinti klasė, kuri skiriama budėti savaitei. Budinčios klasės auklėtojas kartu su vyr. budinčiuoju mokiniu nurodo mokiniams budėjimo vietas gimnazijoje ir gimnazijos teritorijoje.

* Mokiniai budėjimą pradeda 10 min. prieš pirmąją savo pamoką ir baigia 10 min. po paskutinės savo pamokos.

* Budėtojai reikalauja, kad mokiniai nesistumdytų, nešūkautų, nešiukšlintų. Iškilus problemoms kreipiasi į tame poste budintį mokytoją.

* Budintys mokiniai rūpinasi elektros energijos taupymu, inventoriaus ir patalpų saugojimu.

* Budėjimas gimnazijoje priimamas ir perduodamas pirmadieniais, po 4 pamokų, dalyvaujant klasės auklėtojui.

* Blogai budėjusi klasė budi antrą savaitę.

* Budintysis pastebėjęs pamokos ar pertraukos metu padarytą materialinę žalą, tuoj informuoja budintį mokytoją ar gimnazijos direktorių, jei to nepadaro laiku, atsako pats.