I. MOKINIŲ TEISĖS

 1. Teisė į informaciją. Mokiniai turi teisę sužinoti, kokios mokyklos veikia, kokias švietimo programas jos teikia, kokias mokymo formas galima pasirinkti.
 2. Teisė mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, gauti geros kokybės ugdymą.
 3. Teisė į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą. Mokiniai turi žinoti, pagal kokius kriterijus ir kaip vertinami jų pasiekimai mokykloje.
 4. Teisė rinktis mokymosi lygį.
 5. Teisė sulaukus 14 metų savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo – tikybos arba etikos – programą.
 6. Teisė gauti švietimo pagalbą: psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, švietimo informacinę pagalbą, tai pat profesinio orientavimo specialistų patarimus, kokią profesiją pasirinkti.
 7. Teisė mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje. Mokymosi krūvis ir aplinka turi atitikti higienos reikalavimus.
 8. Teisė dalyvauti mokyklos savivaldoje.
 9. Mokiniai gali burtis į asociacijas, sąjungas, kitas organizacijas, kurios apibrėžtos mokyklos įstatuose. Aukščiausia mokyklos savivaldos institucija yra mokyklos taryba, į kurią turi įeiti ir mokiniai. Jie dalyvauja mokyklai priimant svarbius sprendimus.
 10. Teisė įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą.
 11. Teisė apsispręsti dėl tolesnio mokymosi sulaukus 16 metų arba įgijus pagrindinį išsilavinimą.
 12. Teisė naudotis gimnazijos vadovėliais, biblioteka, skaitykla, sporto sale, kabinetais ir laboratorijomis.
 13. Teisė turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą.
 14. Teisė mokytis papildomai atskirus dalykus pas kitus mokytojus bei kitose mokymosi įstaigose. Užsiėmimai kitose įstaigose neturi trukdyti neformaliam darbui.
 15. Teisė dalyvauti įvairiapusėje neformalioje veikloje.
 16. Teisė į pagarbų mokytojų elgesį su mokinių pamokose ir užklasiniuose renginiuose.

II. MOKINIŲ PAREIGOS

 1. Pareiga stropiai ir sąžiningai mokytis.
 2. Pareiga laikytis sutartyje su mokykla nustatytų sąlygų, mokyklos vidaus tvarkos dokumentuose apibrėžtų reikalavimų, mokinio elgesio normų.
 3. Pareiga gerbti mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus ir bendruomenės narius, nepažeisti kitų asmenų teisių.
 4. Pareiga įgyti pagrindinį išsilavinimą arba mokytis iki 16 metų.
 5. Pareiga laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, gimnazijos nuostatų ir mokinių elgesio taisyklių.
 6. Pareiga siekti pilietinės ir dorovinės brandos.
 7. Pareiga vykdyti gimnazijos vadovybės, mokytojų reikalavimus, savivaldos institucijų nutarimus.
 8. Pareiga sistemingai  ir pareigingai lankyti pamokas, nevėluoti į pamokas, be pateisinamos priežasties nepraleisti pamokų. Susirgus ar dėl kitos priežasties neatvykstant į mokyklą, tą pačią dieną informuoti klasės auklėtoją, praleistas pamokas pateisinti pagal gimnazijos administracijos nustatytą tvarką.
 9.  Pareiga dalyvauti savitvarkoje (dalyvauti talkose, prižiūrėti mokyklos aplinką, atlikti savitvarką, inventoriaus remontą ir kitus darbus).
 10. Pareiga būti drausmingais, gerai elgtis užklasiniuose renginiuose.
 11. Pareiga pertraukos metu išeiti iš kabineto ar klasės.
 12. Pareiga ateiti į gimnaziją tvarkingai apsirengus, segint gimnazijos ženkliuką, paltus ir striukes palikti rūbinėje. Sportinę aprangą dėvėti tik kūno kultūros pamokose.
 13. Pareiga pamokų metu nesinaudoti trukdančiais mokymosi procesui daiktais: mobiliaisiais telefonais, ausinukais ir kitais pašaliniais daiktais. Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokytojas turi teisę konfiskuoti priemonę ir grąžinti jį tik mokinio tėvams.
 14. Pareiga pasitikrinti sveikatą iki rugsėjo 15 d.
 15. Pareiga laikytis higienos reikalavimų (švaros, tvarkos). Kūno kultūros pamokose sportuoti tik su sportine apranga, sportine avalyne. Sanitariniuose mazguose mokiniai privalo laikytis higieninių reikalavimų ir taupyti elektros energiją, vandenį, sanitarinės higienos priemones.

III. KITOS BENDRABŪVIO TAISYKLĖS

 1. Mokslo metų pradžia, pabaiga, atostogos, pamokų skaičius klasei nurodytas direktoriaus patvirtintame gimnazijos ugdymo plane.
 2. Mokiniai dirba pagal direktoriaus patvirtintus pamokų ir papildomo ugdymo tvarkaraščius ar darbo grafikus.
 3. Pamokų pradžią ir pabaigą skelbia skambutis (garsinis signalas), pradžią skelbia du skambučiai su 1 min. tarpu
 4. Visi mokiniai pamokoje privalo būti iki jos pabaigos. Išeiti iš pamokos mokinys gali gavęs mokytojo leidimą.
 5. Jei susirgo mokytojas ir būna laisva pamoka, tai pamokos metu mokiniai netrukdo ugdymo procesui.
 6. Pamokų metu dalyvauti gimnazijos ir kituose renginiuose mokiniai gali tik su gimnazijos administracijos leidimu. Renginio organizatoriai iš anksto (ne vėliau nei prieš dieną) pateikia dalyvių sąrašą, kuruojančiam pavaduotojui. Suderintas sąrašas skelbiamas mokytojų manodienynas.lt
 7. Mokiniai, dalyvaujantys renginiuose, vykstančiuose kitame mieste, išleidžiami iš pamokų tik turint tėvų sutikimą ir gimnazijos direktoriaus įsakymą.
 8. Mokinius, susirgusius pamokų metu, išleidžia tik informuojant klasės auklėtoją ar socialinį darbuotoją.
 9. Dėl ligos ir kt. priežasčių praleistas pamokas privalo pateisinti per 5 dienas.
 10. Mokinys turi atsiskaityti už ugdymo plane numatytus kontrolinius ir kt. mokytojo nustatytus darbus (atsiskaitymo laikas ir tvarka derinamas su dalyko mokytoju).
 11. Pamokų, neformalių renginių metu mokinys turi laikytis darbo drausmės ir nustatytų bendrųjų ar specifinių dalykų darbo saugos ir sveikatos taisyklių, patvirtintų direktoriaus įsakymu. Su taisyklėmis nustatyta tvarka supažindina dalyko, kitą veiklą organizuojantis mokytojas.
 12. Gimnazijoje ir jos teritorijoje draudžiama turėti sveikatai pavojingų daiktų, rūkyti, vartoti ir platinti alkoholį, narkotines ir kitas psichotropines medžiagas. Tai draudžiama daryti ir renginiuose, kurie vyksta ne mokykloje (išvykose, ekskursijose, diskotekose ir pan.).
 13. Draudžiama naudoti fizinę ir psichologinę prievartą prieš kitus mokinius, reketuoti, vartoti necenzūrinius žodžius, žaisti azartinius žaidimus.
 14. Gimnazijos teritorijoje apribojamas mobiliojo ryšio naudojimas, tai yra gimnazijoje ir jos teritorijoje mokiniams griežtai draudžiama filmuoti ar fotografuoti mobiliuoju telefonu. Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, gimnazija turi teisę konfiskuoti telefoną ir grąžinti jį tik mokinio tėvams. Mokiniams, pakartotinai pažeidusiems naudojimosi mobiliuoju ryšiu gimnazijoje taisykles, gimnazija turi teisę uždrausti įsinešti į gimnaziją ir jos teritoriją mobiliojo ryšio priemonę.
 15. Mokiniai privalo valgykloje elgtis kultūringai ir drausmingai, pavalgę nunešti indus į plovyklą. Kėdutes pristumti prie stalo.
 16. Mokiniai turi sistemingai peržiūrėti manodienynas.lt įrašus.
 17. Mokslo metų pabaigoje arba išvykdamas iš mokyklos mokinys privalo atsiskaityti su biblioteka, dalykų mokytojais, klasės vadovu.
 18. Mokiniai turi rūpintis gimnazijoje ir jos teritorijoje švara, tvarka, taupyti elektros energiją, materialiai atsakyti už sugadintą inventorių, priemones, įrengimus, patalpas, vadovėlius ir kt. Pastebėję sugadintą turtą privalo informuoti mokytoją ar gimnazijos administraciją.
 19. Renginių turinys neturi prieštarauti gimnazijos kultūrai: jie turi būti ugdomojo pobūdžio, skatinti saviraišką, ugdyti gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti.
 20. Klasės (būrelio) renginių laikas ir svečių sąrašas derinamas su Direktoriumi, organizuojamas dalyvaujant mokytojui (auklėtojui, būrelio vadovui ir pan.), kurio metu  mokiniai privalo atsakyti už švarą ir tvarką patalpoje, kurioje vyksta renginys. Naudoti kitos klasės (kabineto) inventorių galima tik tuo atveju, jei gautas tos klasės (kabineto) vadovo sutikimas, po kurio organizatoriai privalo sutvarkyti patalpas.

IV. MOKINIO ATSAKOMYBĖ

 1. Jei mokinys nesilaiko mokinio taisyklių, jam gali būti taikomos nuobaudos (pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas).
 2. Drausminę nuobaudą, skiria direktorius.
 3. Jei mokinys padarė materialinę žalą mokyklai, nuostoliai atlyginami įstatymo nustatyta tvarka.
 4. Ypatingais atvejais (sunkus nusikaltimas, piktybinis mokinių elgesio taisyklių laužymas), gavus raštišką rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus pritarimą, mokinys šalinimas iš mokyklos. Direktorius apie mokinio pašalinimas iš mokyklos informuoja savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnybą.
 5. Nepažangūs trečios pakopos mokiniai, sulaukę 16 metų gali būti šalinami iš mokyklos

V. SKATINIMAS

 1. Mokiniai skatinami už:

labai gerą ir gerą mokymąsi;
– labai gerą pamokų lankomumą;
– aktyvų dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, parodose, projektuose, sporto varžybose;
– pagalbą organizuojant miesto, mokyklos renginius;
– pagalbą jaunesniems ir vyresniems.

2. Mokinių skatinimui taikomos priemonės: žodinė padėka; mokyklos direktoriaus įsakymu pareikšta padėka mokiniui, tėvams ( globėjams), mokyklos Padėkos ar Garbės raštai, vieša padėka (skelbiama mokyklos skelbimų lentoje), paskelbimas, pagyrimas liniuočių metu kitos priemonės.