Atsiskaitomųjų darbų tvarka
Lankomumo tvarka
Mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, dalyko programos ar dalyko kurso keitimo
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka
Mokinių elgesio taisyklės
Savarankiško mokymosi tvarka
Mokinių nemokamo maitinimo tvarka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, 
Siūloma veikla mokiniams laisvu tarp pamokų metu