Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964.

MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių nemokamo maitinimo Meškuičių gimnazijoje tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato mokykloje besimokančių mokinių nemokamo maitinimo organizavimą, veiklos koordinavimą ir lėšų tikslinį naudojimą.

2. Nemokamas maitinimas mokykloje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme Nr.X-686 (Žin., 2006, Nr. 73-2755; 2008, Nr. 63-2755); Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu (Žin., 2008, Nr.63-2382), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu (Žin., 2006, Nr. 73-2755, 2008, Nr. 63-2382) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1770 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 158-7156), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakyme Nr. A1-283 „Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme, patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 111-4237, Nr. 136; 2007, Nr. 29-1059; 2008, Nr. 77-3047; 2009, Nr.9-329, Nr. 36-1399; 2010, Nr. 9-452);
3. Nemokamo maitinimo rūšys – pietūs, maitinimas mokykloje organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.

4. Už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą mokykloje atsako direktorius.

II. NEMOKAMO MAITINIMO TEIKIMAS

5. Gimnazijos vadovas:

5.1. skiria asmenį, atsakingą už nemokamo maitinimo organizavimą mokykloje;

5.2. organizuoja informacijos apie mokinių nemokamo maitinimo skyrimo sąlygas teikimą mokinių tėvams (įtėviams, globėjams);

5.3. kontroliuoja, kad maitinimas būtų kokybiškas, atitiktų higienos normų reikalavimus ir nustatytas nemokamo maitinimo kainas

5.4. tvirtina su visuomenės sveikatos centru suderintą maitinimo valgiaraštį ir užtikrina, kad juo būtų vadovaujamasi.

6. Nemokamas maitinimas, esant galimybei (tarpusavyje derina mokykla ir tėvai), teikiamas:

6.1. šioje gimnazijoje besimokantiems mokiniams, neatsižvelgiant į jų deklaruojamą gyvenamąją vietą;

6.2 vasaros atostogų metu mokykloje organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jei šioms stovykloms organizuoti neteikiamas finansavimas pagal Vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr.ISAK-805 (Žin., 2007, Nr.49-1910).

7. Nemokamas maitinimas gimnazijoje teikiamas arba nutraukiamas vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės administracijos sprendimu, kurio kopiją mokyklai pateikia Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Socialinės paramos skyrius).

8. Atvykus mokytis naujam mokiniui, nemokamas maitinimas jam pradedamas teikti nuo pirmosios mokymosi dienos šioje gimnazijoje. Ankstesnė mokykla pateikia naujai mokyklai ir Socialinės paramos skyriui pažymas apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą. Pažymoje turi būti nurodytas sprendimas, kuriuo vadovaujantis buvo teikiamas maitinimas, ir data iki kada ir koks maitinimas buvo teikiamas. Mūsų gimnazija raštu informuoja Socialinės paramos skyrių apie tai, nuo kada ir iš kokios mokyklos atvyko mokinys. Pažyma pateikiama per 10 darbo dienų.

9. Vietoj nemokamo maitinimo negali būti skiriami pinigai.

10. Mokinių išvykos atveju išduodant maisto produktų rinkinius (derina pareiškėjai ir išvykų organizatoriai);

10.1 Atiduodant maistą į namus, mokinio ligos atveju (gydantis namuose), esant tėvų prašymui ir gydytojo pažymai;

10.2. Laikinai nutraukus ugdomąją veiklą mokykloje dėl ekstremalios situacijos ir epidemijos, karantino, šalčio.

11. Nemokami pietūs organizuojami gimnazijoje mokslo dienomis. Poilsio, švenčių bei atostogų dienomis per mokslo metus nemokami pietūs neorganizuojami.

12. Mokiniui, kuris mokosi namuose ir turi teisę gauti nemokamą maitinimą, nemokami pietūs (pusryčiai), esant tėvų (įtėvių, globėjų) prašymui ir vadovaujantis gimnazijos direktoriaus įsakymu, gali būti atiduodami į namus.

13. Nemokamo maitinimo gimnazijos valgykloje tvarka:

11.35 – 12.05 (pietūs)

III. TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

14. Gimnazijos direktorius:

14.1. atsako už mokinių nemokamą maitinimą mokykloje

14.2. atsako už valstybės biudžeto lėšų, skiriamų nemokamam maitinimui, tikslingą panaudojimą ir apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;

15. Direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už nemokamo maitinimo organizavimą mokykloje:

15.1. teikia Socialinės paramos skyriui informaciją apie mokinius, išvykusius mokytis, gydytis į sanatorijas ar laikinai gyventi į kitas savivaldybės ar valstybės lėšomis finansuojamas įstaigas, kuriose mokiniai nemokamai gauna nakvynę ir maitinimą;

15.2. pildo Socialinės paramos informacinės sistemos posistemės – socialinė parama mokiniams pagalba – ir pateikia socialinės paramos skyriui rašytine forma.

15.4. parengia, mokinių, kurie nemokamai maitinami, lankomumo apskaitos žiniaraštį, kurį kiekvieną dieną užpildo klasės vadovas;

16. Klasės vadovas atsakingas už teisingą duomenų pateikimą lankomumo apskaitos žiniaraštyje.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Socialinei paramai skiriamos valstybės biudžeto lėšos, kurios naudojamos tik maisto produktams įsigyti (įskaitant prekių pridėtinės vertės mokestį). Nemokamam maitinimui administruoti (darbuotojų darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, išlaidoms už komunalines paslaugas ir kitas paslaugas) naudojamos savivaldybės biudžeto lėšos.