ŠVIETIMO PAGALBĄ GIMNAZIJOJE TEIKIA:

Socialinė pedagogė, 302 kab.

Vyresnioji logopedė ir specialioji pedagogė Eglė Juškevičiūtė, 304 kab., el. p. egle.juskeviciute@meskuiciugimnazija.lt

Psichologė, Lijana Bernotienė, (vaiko priežiūros atostogose), 117 kab., el. p. lijana.bernotiene@meskuiciugimnazija.lt

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Edita Čalnarė, 301 kab., el. p. editacalnare@gmail.com

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK)

VGK rūpinasi vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. (VGK reglamentas)

Pirmininkė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Tenienė, 106 kab. kabinetas, el. p. vilija.teniene@meskuiciugimnazija.lt

Nariai:
Dalia Šniukaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 201 kab. el. p. dalia.sniukaite@meskuiciugimnazija.lt
Eglė Juškevičiūtė, vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė, 304 kab., el. p. egle.juskeviciute@meskuiciugimnazija.lt
Dacė Šimulionienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 208 kab., el. p. dace.simulioniene@meskuiciugimnazija.lt
Jūratė Lukošiūnienė, matematikos mokytoja metodininkė, 213 kab., el. p.  jurate.lukosiuniene@meskuiciugimnazija.lt
Edita Čalnarė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, 301 kab., el. p. editacalnare@gmail.com
Kristina Dagienė, pradinių klasių anglų kalbos mokytoja, individualios mokinio pažangos koordinatorė, mokytoja atsakinga už ugdymą karjerai, bibliotekininkė, 215 kab. el. p. kristina.dagiene@meskuiciugimnazija.lt
Jurga Bučnienė, sekretorė, anglų k. vyr. mokytoja, 113 kab., el. p. jurga.bucniene@meskuiciugimnazija.lt

Lietuvos respublikos Teisės aktai reglamentuojantys specialųjį ugdymą ir švietimo pagalbą

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMO IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO APRAŠAS