ŠVIETIMO PAGALBĄ GIMNAZIJOJE TEIKIA:

Socialinė pedagogė Indrė Antulienė, 302 kab., tel. +370 604 89254, el. p. indre.antuliene@meskuiciugimnazija.lt

Vyresnioji logopedė Eglė Juškevičiūtė, 304 kab., el. p. egle.juskeviciute@meskuiciugimnazija.lt

Vyresnioji specialioji pedagogė Eglė Juškevičiūtė, 304 kab., el. p. egle.juskeviciute@meskuiciugimnazija.lt

Psichologė, Lijana Bernotienė, (vaiko priežiūros atostogose), 117 kab., el. p. lijana.bernotiene@meskuiciugimnazija.lt

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Raminta Maciūnaitė, 103 kabinetas, el. p. raminta.maciunaite@gmail.com

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK)

VGK rūpinasi vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. (VGK reglamentas)

Pirmininkė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Šniukaitė, 209 kabinetas, el. p. dalia.sniukaite@meskuiciugimnazija.lt

Nariai:
Indrė Antulienė, socialinė pedagogė, 302 kab. el. p. indre.antuliene@meskuiciugimnazija.lt
Eglė Juškevičiūtė, vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė, 304 kab., el. p. egle.juskeviciute@meskuiciugimnazija.lt
Rasa Kelpšienė, vyresnioji istorijos/geografijos mokytoja, 308 kab., el. p. rasa.kelpsiene@meskuiciugimnazija.lt
Dacė Šimulionienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 208 kab., el. p. dace.simulioniene@meskuiciugimnazija.lt
Sandra Valčikienė, choreografijos vyresnioji mokytoja, el. p.  sandra.valcikiene@meskuiciugimnazija.lt
Raminta Maciūnaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, 103 kab., el. p. raminta.maciunaite@gmail.com
Kristina Dagienė, pradinių klasių anglų kalbos mokytoja, individualios mokinio pažangos koordinatorė, mokytoja atsakinga už ugdymą karjerai, bibliotekininkė, el. p. kristina.dagiene@meskuiciugimnazija.lt

Lietuvos respublikos Teisės aktai reglamentuojantys specialųjį ugdymą ir švietimo pagalbą

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMO IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO APRAŠAS