PRIORITETAS: Aukšta ugdymo(si) kokybė

2018/2019 m. m. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

1. Tikslas: Ugdyti atvirą ir atsakingą asmenybę

1.1. Uždavinys: Įgyvendinti pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir neformaliojo švietimo programas

1.2. Uždavinys: Sudaryti sąlygas mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui

1.3. Uždavinys: Skatinti individualią kiekvieno mokinio pažangą

2. Tikslas: Skatinti bendruomenės kūrybingumą ir nuolatinį tobulėjimą

2.1. Uždavinys: Diegti besimokančios organizacijos kultūrą

2.2. Uždavinys: Ugdyti / plėtoti skirtingų bendruomenės grupių lyderystės kompetencijas

2.3. Uždavinys: Sudaryti sąlygas originalių idėjų generavimui, edukacinių inovacijų diegimui

3. Tikslas: Kurti bendradarbiavimui, mokymuisi ir nuolatiniam bendruomenės tobulėjimui palankų mikroklimatą

3.1. Uždavinys: Užtikrinti emocinį ir psichologinį visų bendruomenės narių saugumą

3.2. Uždavinys: Užtikrinti gimnazijos patalpų saugumą ir jaukumą

3.3. Uždavinys: Gerinti gimnazijos įvaizdį vietos bendruomenėje